AVG verklaring

U BEVINDT ZICH NU OP DEZE PAGINA:

Gedragscode AVGOldtimer en Classic Car Club Heel erkent het belang van een zorgvuldige registratie en zorgvuldig beheer van de persoonsgegevens van haar leden.


Het bestuur bevordert en bewaakt  het zorgvuldig omgaan met deze persoonsgegevens doordat zij de bestuursleden, de ledenadministrator en andere functionarissen in de vereniging hierop attendeert, instrueert en hen houdt aan het naleven van de bepalingen van de wet persoonsgegevens, het college persoonsgegevens en nadere bepalingen van bestuur en vereniging.


De vereniging verwerkt uitsluitend persoonsgegevens die volgens de Handreiking vrijstelling van het College persoonsgegevens mogen worden verwerkt. In aanvulling hierop worden in de ledenadministratie voertuiggegevens van de leden verwerkt wanneer zij deze vrijwillig verstrekken en toestemmen in het opslaan en beheren hiervan. Indien het lid dit wenst worden deze gegevens uitgezonderd van de hierboven genoemde verstrekking.


De vereniging en haar functionarissen erkennen dat het verstrekken van ledeninformatie in de vorm ledenlijsten  - al dan niet in digitale vorm – onder de leden weliswaar de doelstelling van de vereniging kan dienen, maar tevens een risico vormt voor de gewenste bescherming van de persoonsgegevens. Daarom worden alleen die gegevens gedeeld waarvan de leden expliciet toestemming tot publicatie hebben gegeven. Voorbeeld hiervan is het opnemen van e-mailadressen in een mailinglist. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor onderlinge communicatie.


Het bestuur legt aan de Algemene Ledenvergadering verantwoording af over de naleving van deze gedragscode door haar functionarissen. Conform het gesteld in de Statuten van de vereniging kunnen sancties worden verbonden aan het niet naleven van deze gedragsregels.